Il Caposcuola
( M° Stefano Marchionetti )
 
Nel suo percorso Stefano Marchionetti ha avuto il piacere e l’onore di poter conoscere e perfezionarsi con importanti maestri cinesi quali: 

Shifu Kwong Wing Lam (Bei Shaolin e Hung gar) 
il Dr. Yang Jwing-Ming (Changquan tradizionale e Baihe quan)
il Dr. Zhao Min-Hua (Bagua zhang e Xingyi quan), 
il M° Zu Yao Wu (Qigong, Bajiquan),
il M° Lung Kai Ming (Bei Shaolin) 
Il M° Zhao Ning Jun (Taijiquan stile Chen)
il M° Xu Hui hui (Wushu Moderno) 
il M° Shi Yan Hui (Shaolin tradizionale)
Il GM° Guan Tieyun (Tong Bei Quan, Yuanyang Quan)

Lineage